Prezentare
Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Mesajul Decanului

Marketingul, privit ca domeniu al ştiinţelor economice, include un ansamblu de concepte, instrumente, metode şi tehnici prin intermediul că rora organizaţia evaluează mediul în care îşi desfă şoară activitatea (cercetă ri de marketing), defineşte obiectivele şi elaborează strategiile pentru atingerea acestora (planificare strategica de marketing), proiectează , realizează şi controlează , într-o manieră responsabilă social, activită ţile operative (programe de marketing) în scopul satisfacerii nevoilor consumatorilor şi al maximiză rii profitului.

Ansamblul conceptelor, instrumentelor, metodelor şi tehnicilor de marketing face obiectul disciplinelor universitare incluse în programele de studii de licenţă , masterat şi doctorat în marketing, organizate, acreditate şi desfă şurate în conformitate cu standardele interne şi internaţionale, menite să dezvolte competenţele profesionale, manageriale şi de cercetare ale economistului specialist în marketing. Portofoliul disciplinelor universitare de marketing s-a diversificat în mod natural, mai ales în contextul dezvoltă rii pieţei româneşti după 1989, de la doar două discipline de specialitate (1971), la nu mai puţin de 67 (la 1 cotombrie 2012).

Studiile universitare de licenţă (3 ani) asigură pregă tirea esenţială , cu un consistent caracter aplicativ, care formează competenţe şi abilită ţi profesionale necesare realiză rii unui portofoliu variat de activită ţi de marketing. Studiile universitare de masterat (2 ani) aprofundează şi completează pregă tirea de bază furnizând competenţele manageriale indispensabile planifică rii, coordonă rii şi controlului activită ţilor de marketing ale organizaţiei. Studiile universitare de doctorat (3 ani) dezvoltă competenţe de cercetare ştiinţifică avansată , prin abordarea unor direcţii inovative şi de impact, pe plan naţional şi internaţional.

Facultatea de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti moşteneşte o istorie cu multe nume mari şi fapte bune, un curs continuu ascendent, un patrimoniu de programe de studii diversificat, recunoscut naţional şi internaţional. Este datoria noastră să menţinem tot ceea ce am obţinut până acum şi să dezvoltă m ceea ce oferim, în raport cu aşteptă rile pieţei muncii, prin valorificarea adecvată a competenţelor şi talentelor, motivarea şi recompensarea adecvată , recunoaşterea meritelor profesionale şi ştiinţifice ale fiecă rui membru al comunită ţii noastre academice.

Intrată în al zecelea să u an de existenţă , Facultatea de Marketing doreşte să fie un spaţiu cald, decent, deschis şi modern, în care să ne simţim confortabil cu toţii în cadrul unei comunită ţi academice dedicate educă rii şi formă rii specialiştilor în marketing, precum şi cercetă rii ştiinţifice avansate în domeniu, care să ofere economiei şi societă ţii româneşti competenţele şi cunoştinţele capabile să susţină dezvoltarea sustenabilă a acestora.

Conf. univ. dr. Că lin Vegheş
Decanul Facultă ţii de Marketing

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: